Terenowi pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi strajkują od trzynastu tygodni. W piśmie skierowanym do strajkujących otrzymali oni informację od pracodawcy nakazującą im zgłoszenie się do pracy i powrót do swoich obowiązków w najbliższy poniedziałek, 25 lipca br. Pracownicy socjalni terenowi zamierzają kontynuować strajk, przeprowadzając różne akcje protestacyjne, aż do momentu spełnienia ich postulatów przez władze samorządowe.

Wniosek o zakończenie strajku został przekazany w piątek przedstawicielom Komitetu Strajkowego i wszystkim strajkującym w głównej siedzibie placówki przy ul. Kilińskiego 102/102a. Prawo nakazuje natychmiastowe zaprzestanie działań strajkowych. Ponadto sąd wydał orzeczenie, że strajk jest nielegalny, a także wydał nakaz jego natychmiastowego przerwania do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sądu o tym, czy jest on nielegalny.

Strajku w MOPS-ie ciąg dalszy. Alicja Nowakowska z Organizacji Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych mówi, że czekają na prawomocną decyzję sądu i będą się od niej odwoływać. Ustna informacja od dyrektor MOPS nie jest wiążąca, dlatego strajk jest kontynuowany – mówi Alicja Nowakowska z Organizacji Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych.

Strajkujący, którzy domagają się podwyżki płac, chcą poznać uzasadnienie tego zarządzenia oraz zarzuty przedstawione przez pracodawcę wobec nich. Według komitetu strajkowego ich pracodawca kłamie, a strajk jest legalny. W tej chwili fizycznie strajkuje 15 osób, a na zwolnieniach lekarskich (na wniosek MOPS) przebywa około 200 związkowców, którzy są kontrolowani przez ZUS Łódź).

W chwili obecnej kierownictwo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie może ocenić skuteczności negocjacji prowadzonych ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników socjalnych. Jednak to, co jest bardzo ważne na tym etapie, to uniknięcie szkód dla osób potrzebujących i zapewnienie, że beneficjenci pomocy społecznej nie ucierpią z powodu strajku.

Kontynuacja strajku w pracy socjalnej stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Do zakresu zadań, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą wykonywać wyłącznie pracownicy socjalni, należy przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz formułowanie opinii o potrzebie korzystania ze świadczeń pomocy społecznej i uprawnieniach do tych świadczeń. Przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego jest – również zgodnie z obowiązującymi przepisami – warunkiem koniecznym (obowiązkowym) udzielenia wsparcia finansowego i usługowego, w tym wsparcia finansowego na zakup leków.